بیسیم، انواع شبکه بیسیم شهری

در این بخش ما شما را با انواع شبکه های بیسیم شهری آشنا می کنیم. محوریت این شبکه ها بر مبنای بیسیم است.

شبکه بیسیم شهری ساده تک فرکانس : One frequency Simplex

دراین نوع شبکه ارتباط بیسیمهای متحرک (دستی وخودروئی) با بیسیم ثابت و با یکدیگر بصورت ساده ومستقیم وبا استفاده از یک فرکانس صورت میگیرد.

انواع شبکه های بیسیم شهری

دراین نوع شبکه محدوده ارتباط بستگی به توان خروجی فرستنده بیسیمها ، ارتفاع دکتل وگین آنتنهای مورد استفاده دارد  .

 

شبکه بیسیم شهری نیمه دوپلکس با دو فرکانس : Two Frequency Semi duplex

دراین نوع شبکه ارتباط بیسیمهای متحرک (دستی وخودروئی) با بیسیم ثابت برقراربوده ولی امکان ارتباط با یکدیگر را ندارند.

انواع شبکه های بیسیم شهری

دراین نوع شبکه نیز محدوده ارتباط بستگی به توان خروجی فرستتنده ، بیستیمها ، ارتفتاع  دکتل وگین آنتن ایستگاه ثابت دارد.

شبکه بیسیم شهری : تکرارکننده: Repeater

دراین نوع شبکه از دوفرکانس و یک تکرارکننده رادیوئی استفاده شده و ارتباط . دستی وخودروئی از طریق تکرارکننده صورت میگیرد ،

بیسیم , انواع شبکه های بیسیم شهری

بیسیم , انواع شبکه های بیسیم شهری

تکرارکننده شامل دو بیستیم ختودروئی ارسال میگردد .دراین نوع شبکه TX بلافاصله توسط بیسیم RXسیگنال دریافتی توسط بیسیم درصورت انتخاب محل مرتفع و دکل و آنتنهای مناسب برای تکرارکننتده ، پوشتش رادیتوئی شتتبکه بنحتتو چشتتمگیری افتتزایش مییابتتد .نظتتر بتته اینکتته عملیتتات دریافتتت وارستتال توستتط تکرارکننده بصورت همزمان صورت میگیرد استتفاده از دو آنتتن جداگانته رتروری میباشتد . درصورت وجود محدودیت درفضای دکل بجای دو آنتن میتوان ازیکدستگاه دوپلکسور ویتک آنتن استفاده کرد.

لینک های مرتبط : بی سیم موتورولا , واکی تاکی , خرید بیسیم , بیسیم مجاز