بیسیم، انواع شبکه های بیسیم شهری

بیسیم، شبکه ساده تک فرکانس : One frequency Simplex دراین نوع شبکه ارتباط بیسیمهای متحرک (دستی وخودروئی) با بیسیم ثابت و با یکدیگر بصورت ساده ومستقیم وبا استفاده از یک فرکانس صورت میگیرد.   بیسیم، شبکه نیمه دوپلکس با دو فرکانس : Two Frequency Semi duplex دراین نوع...